Category (100)

ID : 105766
Brand : Sanwa
Last Update : 21/08/2557 12:47 Preview : 2,881
ID : 105767
Last Update : 12/07/2557 21:45 Preview : 3,549
ท่อพีวีซีพลาสติกสีฟ้า ชั้น5(ขอบบาง) ท่อประปา ยาว 4 เมตร
ID : 105770
Last Update : 12/07/2557 21:46 Preview : 3,974
ท่อพีวีซีพลาสติกสีฟ้า ชั้น 8.5(ขอบหนากลา่ง) ท่อประปา ยาว 4 เมตร
ID : 105772
Last Update : 12/07/2557 21:45 Preview : 4,333
ท่อพีวีซีพลาสติกสีฟ้า ชั้น 13.5(ขอบหนาที่สุด) ท่อประปา ยาว 4 เมตร
ID : 105773
Last Update : 12/07/2557 21:22 Preview : 3,845
ท่อพีวีซีปลายเรียบ ร้อยสาย สีเหลือง ชั้น 1 ยาว 4 เมตร
ID : 105774
Last Update : 11/09/2560 15:41 Preview : 4,696
ท่อพีวีซีพลาสติกสีขาว JIS ร้อยสายไฟฟ้า ยาว 2.92 เมตร
ID : 105775
Last Update : 12/07/2557 21:48 Preview : 5,145
ท่อพีวีซีพลาสติกสีเทา เกษตรกรรม ยาว 4 เมตร
ID : 105777
Last Update : 12/07/2557 22:21 Preview : 3,772
ระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อน้ำอุ่น หรือระบบท่ออื่นๆ
ID : 105778
Last Update : 08/09/2560 13:48 Preview : 3,989
ระบบท่อน้ำประปา ระบบ ท่อน้ำร้อน ระบบท่อ Chilled water หรือระบบท่ออื่นๆ
ID : 105779
Last Update : 12/07/2557 22:58 Preview : 3,989
ออกแบบพิเศษสำหรับระบบน้ำร้อนโดยเฉพาะ จุดประสงค์เพื่อช่วยลดการยืด/ขยายตัวของท่อ
ID : 105781
Last Update : 23/11/2560 10:58 Preview : 4,340
ท่อพีบี ยาว 6 เมตร SDR 11
ID : 105782
Last Update : 16/08/2560 14:06 Preview : 4,352
ท่อพีบี ยาว 6 เมตร
ID : 105783
Last Update : 16/03/2558 21:12 Preview : 3,890
เทปพันเกลียว ตราช้าง ยาว 10 เมตร กว้าง 12 มม.
ID : 105784
Last Update : 16/03/2558 21:10 Preview : 4,800
คลิปรูปตัวโอมห์สำหรับยึดท่อประเภทต่างๆเ
ID : 105785
Last Update : 16/03/2558 21:11 Preview : 4,791
ยางกั้นระหว่างการต่อเชื่อมด้วยเกลียวเพิ่มกันน้ำรั่วซึมออกระหว่างจุดที่เชื่อมต่อกัน
ID : 105786
Last Update : 16/03/2558 21:12 Preview : 4,069
ยึดติดท่อเข้ากับผนัง
ID : 105787
Last Update : 13/07/2557 01:08 Preview : 2,974
เหมาะสำหรับใช้ลำเลียงน้ำสะอาด มีการรับแรงดัน
ID : 107584
Brand : Sanwa
Last Update : 21/08/2557 16:36 Preview : 2,848
ID : 107595
Brand : Sanwa
Last Update : 21/08/2557 13:06 Preview : 2,924
ID : 107622
Brand : Sanwa
Last Update : 21/08/2557 15:11 Preview : 2,731